Papež Svatý Silvestr I. a Konstantin Velký

Svatý Silvestr I. byl třicátým třetím  papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval od 31. ledna? 314 do 31. prosince 335. V době jeho pontifikátu si katolická církev upevnila své postavení ve světě, kterého se poté už nikdy nebyla donucena vzdát. Silvestr I. byl 8. nejdéle vládnoucím papežem, na Svatém Stolsi se udržel 21 let, 11 měsíců a 1 den.

Datum narození papeže Sylvestra I. není známo. Některé prameny uvádějí, že byl zvolen papežem ve věku 21 let, což by odpovídalo roku narození okolo 292. Podle jednoho zdroje se Silvestr narodil v Římě, jistotu ale nemáme. Pokřtěn byl jako mladý muž. Za Císaře Diocletiana v době pronásledování křesťanů se ukrýval v lesích na Monte Soracte kousek od Říma. Odtud podle legendy pochází i jeho jméno Silvestr, které si vybral po zvolení římským biskupem (papežem). Silvestr pochází z latinského slova silva, které znamená les označuje i jeho obyvatele.

Podle legendy Silvestr I. vyléčil z lepry a následně pokřtil římského císaře Konstantina Velikého, který mu z vděčnosti daroval pozemek, na kterém se nyní nachází stát Vatikán. Podle spisu pocházejícího z pozdější doby (Konstantinova donace) císař po přenesení sídla Římské říše do Konstantinopole, přenechal Silvestrovi I. a jeho nástupcům světskou vládu nad Římem, Itálií a celou západní Evropou. Tímto dokumentem někteří pokládají nárok Svatého Stolce na světskou moc. Konstantinova donace je naopak jinými pokládána za falzifikát někdy z VII. století.

Známý je spor papeže Silvestra I. s vyznavači ariánství, kteří popírali podstatu Kristova božství a tvrdili, že Ježíš Nazaretský není stejné podstaty s Bohem Otcem, ale že je pouze vznešeným tvorem, stvořenou bytostí, kterého Bůh později přijal za svého syna (adoptoval). Silvestr I. se ve sporu o podstatu Kristova Božství postavil za alexandrijského biskupa Alexandra proti heretickému učení kněze Areia. První ekumenický koncil v Niceji spor tzv. Nicejským vyznáním víry jednou provždy vyřešil právě ve prospěch mimo jiné i papeže Silvestra I.

V roce 330 povýšil císař Konstantin město Byzanc na hlavní město celé římské říše. Od té doby je Byzanc na jeho počest nazývaná Konstantinopol. Přesunutím světské moci do Konstantinopole nastal úpadek Říma, který nadále byl pouze centrem křesťanství. Konstantinopolský patriarcha se tímto přesunem dostal mezi přední křesťanské biskupy.

Papež Silvestr provedl úpravu bohoslužeb a vydal mnoho liturgických nařízení. Například přikázal, aby oltáře byly stavěny z kamene a ne ze dřeva, aby se nepokrývaly hedvábím, ale pouze plátnem. Stanovil přesné stupně svěcení kněží a také nechal sestavit první římský seznam křesťanských mučedníků. Podle tradice právě tento papež zavedl slavení neděle jako Den Páně a poprvé použil při liturgii papežskou korunu složenou ze tří korun.

Za Silvestrova pontifikátu došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesťanský. S pomocí císaře byly v Římě postaveny čtyři slavné baziliky: Sv. Jana v Lateráně, Sv. Petra ve Vatikánu, Sv. Pavla za hradbami a Sv. Vavřince za hradbami. Nad katakombami Svaté Prisily nechal zbudovat kostel v kterém byl pak sám pohřben. Silvestr zemřel 31. prosince 335  Jako první papež byl pohřben v chrámě, v bazilice Sv. Priscilly , kde byli v pozdějších dobách pochováni i někteří další papežové. Jeho hrob byl znovu objeven v roce 1890. Jeho ostatky byly však už od VIII. století na příkaz papeže Pavla I. uloženy v chrámě San Silvestro in CapiteI.

Památka Svatého Silvestra se uctívá právě 31. prosince. Tento den jeho svátku má i symbolický význam. Tak jako 31. prosice končí jeden rok a s nadějí očekáváme příchod nového, tak i pontifikát Silvestra I. označuje konec éry pronásledování křesťanů a začátek nového zlatého věku církve.

Silvestr je jedním z prvních uctívaných světců a jeho kult se rozšířil po celé Evropě. Silvestr I. se stal patronem dobré úrody a domácího zvířectva. Bývá zobrazován v papežském ornátu s knihou a mušlí nebo býkem.

Kolik pak občanů České republiky když slaví 31. prosince Silvestra vlastně ví kterého významného muže si tím připomíná?


Zajímáte se o silvestrovské oslavy?

Hledám tímto společníka, pomocníka, správce fóra, redaktora a autora v jedné osobě, zkrátka parťáka, který by mi pomohl s tvorbou webu Silvestr. Jestli máš zájem tak se ozvi na email uvedený v patičce webu, na odměně se určitě domluvíme.

Hledám také autory textů odborných i vymyšlených, fakt i umění, historek ze silvestrovských oslav. Za uveřejněné výtvory autorům rád zaplatím.

Zájemci o inzerci na webu Silvestr. BIZ mne mohou kontaktovat na e-mail uveřejněný v patičce webu.

12